Algemene voorwaarden (AVG)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN MET
2COM2 INTERNET & COMMUNICATIE INCLUSIEF AVG. 

1. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, lid 21 AVG.
1.2. AVG:  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1.3. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2Com2 wordt gesloten en in wiens opdracht opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt. 
1.5. Opdrachtnemer: 2Com2 internet & communicatie, gevestigd te Cornelis Houtmanstraat 14, 7825 VG, Emmen, ook wel 2Com2 of verwerker; 
1.6. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldende overeenkomst, op basis waarvan opdrachtnemer diensten en/of producten levert aan opdrachtgever en waarop de in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen inzake het verwerken van persoonsgegevens van toepassing zijn.
1.7. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, lid 1 AVG, die verwerker op grond van de overeenkomst verwerkt of dient te verwerken. 
1.8. Producten en diensten van 2Com2: de door 2Com2 te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de huur van webruimte, het gebruik van cms-software, de registratie en huur van een domein, trainingen, cursusmateriaal, ontwerp en bouw van websites en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. 
1.9. Verwerker: opdrachtnemer die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van opdrachtgever, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in deze algemene voorwaarden. 
1.10. Verwerking: een verwerking of een geheel van verwerkingen in het kader van de overeenkomst met betrekking tot persoonsgegevens, of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestaande en toekomstige offerte, overeenkomst en diensten/werkzaamheden tussen 2Com2 en opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en 2Com2 voorafgaande aan de opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van opdrachtgever op de overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. 2Com2 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 2Com2, voor de uitvoering waarvan door 2Com2 derden dienen te worden betrokken.
2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor 2Com2 niet bindend en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 2Com2 en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN ACCEPTATIE
3.1. Door 2Com2 gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden 2Com2 niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.3. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever niet alle door 2Com2 gevraagde gegevens verstrekt, is 2Com2 gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden dan wel te weigeren. Bij een eventuele aanvaarding is artikel 6.3 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.
3.4. Alle vermelde en door of vanwege 2Com2 overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat 2Com2 het door opdrachtgever digitaal, schriftelijk of per e-mail ingevulde contractformulier, bestelformulier of aanmeldingsformulier, uitdrukkelijk schriftelijk per brief of e-mail heeft aanvaard.
3.6. Een enkele ontvangstbevestiging per e-mail bij opdrachtgever impliceert niet dat 2Com2 de opdracht aanvaardt.
3.7. Met de totstandkoming van de overeenkomst geeft opdrachtgever aan 2Com2 toestemming zijn persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van 2Com2 welke benodigd is voor haar administratieve beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor 2Com2 en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij 2Com2 hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.8. 2Com2 is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tot uiterlijk twee weken voor het intreden van de datum van de prijsverhoging schriftelijk op te zeggen.
3.9. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft, dient de opdrachtgever aan deze voorwaarden te voldoen. Bij gebreke waarvan 2Com2 het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van opdrachtgever ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.
3.10. Een opdrachtgever heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van 2Com2 binnen een periode van tenminste zeven werkdagen, ingaande de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot die dienst. Dit recht geldt echter niet bij verlenging van contracten en domeinnaam registraties. Reeds vooruitbetaalde bedragen worden in geval van de eerste volzin van dit lid, binnen 30 dagen geretourneerd. 

4. DUUR EN BEËINDIGING
4.1. De overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. Circa vijfenveertig dagen voor verlenging wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de mogelijkheden voor verlenging. Zonder bericht wordt de overeenkomst automatisch met een termijn van twaalf maanden verlengd, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst voor het einde van de periode schriftelijk en ondertekend, per brief, e-mail of formulier op website opzegt. 
4.2. Na ontvangst van de opzegging stuurt 2Com2 een bevestiging per e-mail, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is bij onze klantenadministratie.
4.3. Bij beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever niet gerechtigd tot restitutie van reeds betaalde bedragen en/of tot korting op reeds verschuldigde bedragen. 
4.4. Omzetting van producten naar een ander product is mogelijk indien dit uiterlijk 14 dagen voor het einde van de overeengekomen contractsperiode schriftelijk per brief aan 2Com2 kenbaar wordt gemaakt.
4.5. Bij beëindiging van een specifiek abonnementstype of speciale dienst door 2Com2 heeft 2Com2 het recht de overeenkomst met opdrachtgever op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand in acht dient te worden genomen.
4.6. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.
4.7. 2Com2 heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens 2Com2 niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt, waaronder de verplichtingen zoals omschreven bij artikel 7.
4.8. 2Com2 heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het faillissement van opdrachtgever is uitgesproken, opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend en/of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest of indien 2Com2 gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen dan wel indien wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden. Laatstgenoemde partij heeft in genoemde gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
4.9. Door de ontbinding worden de vorderingen van 2Com2 jegens opdrachtgever terstond opeisbaar en vervallen de verleende - op de website van 2Com2 gepubliceerde - gebruiksrechten.
4.10. Na beëindiging van de overeenkomst draagt verwerker, naar gelang de keuze van opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. Verwerker verwijdert  kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften. 

5.TECHNISCHE UITVOERING
5.1. 2Com2 is te allen tijde gerechtigd het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en/of voor de noodzakelijk door 2Com2 te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem.
5.2. 2Com2 zal de onder 5.1 vermeldde aanpassingen en/of verbeteringen die inspanningen van opdrachtgever noodzakelijk maken, een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. 2Com2 zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan opdrachtgever melden.
5.3. 2Com2 is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure in het account en in de e-mail adressen van cliënt. Betreffende wijzigingen zullen – indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijks is – vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, per e-mail aan opdrachtgever worden medegedeeld.
2Com2 heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomsten met 2Com2 een verplichting jegens 2Com2 niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 2Com2 zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dit in redelijkheid niet van 2Com2 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
5.4. Eerst indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens 2Com2 is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag ad € 50,- (excl. BTW) voor herindienststelling van geleverde product(en) en/of diensten heeft voldaan, zal 2Com2 tot genoemde herindienststelling overgaan. 
5.5. Verwerker geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. Het is aan opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of verwerker afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd. 
5.6. 2Com2 is niet aansprakelijk voor eventuele door opdrachtgever of derden geleden (gevolg)schade van de onder artikel 5.1 tot en met 5.6 vermeldde buitengebruikstelling, wijzigingen, aanpassingen, uitvoering AVG en/of verbeteringen. 

6.LEVERINGSTERMIJNEN EN LEVERINGSTIJD
6.1. De door 2Com2 opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en binden 2Com2 derhalve niet. 2Com2 heeft een inspanningsverplichting om deze termijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt 2Com2 niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal 2Com2 dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever meedelen. In geval van overmacht aan de zijde van 2Com2 zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond voor ontbinding van de overeenkomst. 
6.3. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door 2Com2 mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledig, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan 2Com2 op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
7.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van 2Com2. Opdrachtgever stelt 2Com2 zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in deze gegevens, bij gebreke waarvan opdrachtgever jegens 2Com2 aansprakelijk is voor eventuele (gevolg)schade.
7.3. Opdrachtgever zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op geen enkele wijze hinderen of schade toebrengen.
7.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de systemen van 2Com2 te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet, de voorschriften van de Reclame Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden.
7.5. Het is opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan de volgende - niet-limitatieve - handelingen en gedragingen te verrichten: 
7.5.1. Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
7.5.2. Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
7.5.3. Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
7.5.4. Het verzenden van spam, waaronder begrepen het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;
7.5.5. Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
7.5.6. Het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie; 
7.5.7. Het zodanig gebruik maken van de diensten van 2Com2 dat daardoor de juiste werking van de systemen van 2Com2 of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van 2Com2 worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
7.6. Voorts is het opdrachtgever verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
7.7. Indien en zolang opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 7.3 tot en met 7.6 van deze voorwaarden, is 2Com2 gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan opdrachtgever verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van opdrachtgever te beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is 2Com2 in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van 2Com2 om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens 2Com2 ontstaat.
7.8. Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.
7.9. Opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan 2Com2 te melden.
7.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan opdrachtgever verzonden toegangscodes niet in het bezit van opdrachtgever zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden van deze codes aan opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.
7.11. Opdrachtgever vrijwaart 2Com2 tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door 2Com2 aan opdrachtgever aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.
7.12. Opdrachtgever staat er tegenover verwerker voor in dat hij conform de AVG handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. 

8. OVERMACHT
8.1. Indien 2Com2 zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van 2Com2, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat 2Com2 alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan 2Com2 de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van 2Com2 onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
8.3. Voorzover 2Com2 ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2Com2 gerechtigd deze prestatie separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. BETALING
9.1. Opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door opdrachtgever binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum.
9.2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van ene periode van dienstverlening.
9.3. Opdrachtgever is nimmer tot enige korting, inhouding, verrekening en/of opschorting bevoegd. 
9.4. 2Com2 is gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren.
9.5. Bij overtreding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft 2Com2, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke 2Com2 heeft.
9.6. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle andere facturen van 2Com2 jegens opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn daarvan nog niet verstreken.
9.7. Indien 2Com2 tegen opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van opdrachtgever, hierbij zal 2Com2 de wettelijke richtlijnen in acht nemen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. 2Com2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 2Com2 is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.2. 2Com2 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het ontvangen of verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie via internet. 2Com2 is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 
10.3. 2Com2 is, tenzij anders overeengekomen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (de uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door het maken van afdoende back-ups. 
10.4. 2Com2 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
10.5. Mocht, anders dan het in de vorige leden bepaald, 2Com2 aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de vergoedingsplicht van 2Com2 beperkt tot maximaal de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
10.6. 2Com2 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2Com2 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 2Com2 toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 2Com2 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 2Com2.
10.9. 2Com2 is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 2Com2 weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 2Com2 kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met 2Com2 of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 2Com2.
10.10. Opdrachtgever vrijwaart 2Com2 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 2Com2 toerekenbaar is.
10.11. Een aan opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op verwerker, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van verwerker.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
11.1. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.
11.2. Wanneer domeinnamen door 2Com2 op naam van 2Com2 voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen twee weken geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. 
11.3. 2Com2 is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst te leveren en over te dragen.

12. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
12.1. 2Com2 is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijziging(en) gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 2Com2 zal de inhoud van deze wijziging(en) van de algemene voorwaarden tenminste een maand vóór de inwerkingtreding schriftelijk aan opdrachtgever bekendmaken. Bovendien zal 2Com2 de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website of nieuwsbrief publiceren. Vanaf de in de email of brief vermelde datum treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking en zijn partijen daaraan gebonden.
12.2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door 2Com2 kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 21 dagen na de in artikel 12.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in deze kennisgeving van 2Com2 genoemde wijzigingsdatum. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

13. OPSCHORTING
13.1. Iedere tekortkoming van de wederpartij geeft 2Com2 het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen door middel van de geleverde diensten van 2Com2 openbaar wordt gemaakt, te blokkeren. 
13.2. Tevens worden in de in het vorige lid vermelde situatie voor die periode de gebruiksrechten van opdrachtgever opgeschort.
13.3. Het uitoefenen van het in lid 13.1 en 13.2 aan 2Com2 toekomende opschortingsrecht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting om de verbintenis alsnog na te komen. 

14.EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1. Het door 2Com2 vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van 2Com2.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1. 2Com2 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hieronder zijn begrepen – doch echter niet beperkt - alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website) ontwerpen, rapporten of anderszins, door 2Com2 ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening.
15.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ‘shareware’) te respecteren en vrijwaart 2Com2 terzake van enige aanspraak.
15.3. 2Com2 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16. VERWERKINGEN - ALGEMEEN
16.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van opdrachtgever, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in deze algemene voorwaarden. 
16.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
16.3. Opdrachtgever zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken en heeft de categorieën van betrokkenen, het soort persoonsgegevens en de aard en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt opgenomen in een bijlage bij de overeenkomst. Verwerker zal deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.  
16.4. Verwerker mag de persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. 
16.5. Verwerker zal de persoonsgegevens niet langer dan dan de duur van de overeenkomst verwerken, tenzij opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven dan wel dit op grond van wettelijke verplichtingen verplicht is.
16.6. Verwerker zal geen persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van opdrachtgever of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat verwerker in dat geval opdrachtgever binnen redelijke termijn na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om opdrachtgever zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
16.7. Indien verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van opdrachtgever. Zij zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

17. VERWERKINGEN - BEVEILIGING
17.1. Verwerker treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.  Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft verwerker rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten. 
17.2. Tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst is het product of de dienst van verwerker niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. 
17.3. Verwerker kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. 
17.4. Opdrachtgever kan verwerker verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Verwerker is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Verwerker kan de kosten verband houdende met de op verzoek van opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij opdrachtgever. Pas nadat de door opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door partijen, heeft verwerker de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren. 

18. VERWERKINGEN – INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS
18.1. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien verwerker een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG ontdekt, zal hij opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. 
18.2. Het is aan opdrachtgever om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover verwerker heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of betrokkene(n). Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 AVG moeten worden gemeld aan de AP en/of betrokkene(n), blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 
18.3. Verwerker zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in de artikelen 33 en 34 AVG. 
18.4. Verwerker kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven. 

19.VERWERKINGEN – GEHEIMHOUDING 
19.1. Verwerker waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
19.2. Verwerker is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie. 
19.3. Alle door verwerker aan opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door verwerker aan opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van verwerker zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

20. VERWERKINGEN – RECHTEN BETROKKENEN, GEGEVENSBESCHERMINGS-EFFECTBEOORDELING EN AUDITRECHTEN  
20.1. Verwerker zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van opdrachtgever die verband houden met bij opdrachtgever door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien verwerker direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar opdrachtgever. 
20.2. Indien opdrachtgever daartoe verplicht is, zal verwerker na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in de artikelen 35 en 36 AVG. 
20.3. Verwerker zal daarnaast op verzoek van opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van deze voorwaarden aan te tonen. Indien opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform deze voorwaarden plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die verwerker heeft op grond van deze voorwaarden. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan verwerker verstrekken. Verwerker kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen. 
20.4. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Verwerker zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst. 
20.5. Verwerker heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

21.VERWERKINGEN – SUB-VERWERKERS 
21.1. Opdrachtgever geeft toestemming aan verwerker om andere sub-verwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Als verwerker een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake persoonsgegevensbescherming opgelegd als die welke in deze voorwaarden zijn opgenomen. 
21.2. Verwerker zal opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de verwerker ingeschakelde derde partijen. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door verwerker. Verwerker draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan verwerker jegens opdrachtgever is gebonden op grond van de bedingen in deze voorwaarden. 

22. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
22.1. Op de rechtsverhouding tussen 2Com2 en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Partijen zullen geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij 2Com2 ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
22.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Daartoe dient opdrachtgever zijn klacht schriftelijk uiteen te zetten en aan 2Com2 kenbaar te maken.
22.4. In weerwil van het in deze bepaling onder 16.1 en 16.2 gestelde is opdrachtgever, in dit geval niet zijnde een onderneming, bevoegd een geschil met 2Com2 over haar producten en/of diensten ter beslechting voor te leggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel.
22.5. Indien opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld, dient hij 2Com2 alle kosten te vergoeden die 2Com2 in verband met het geschil daadwerkelijk heeft gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij deze Algemene voorwaarden hoort een Bijlage met daarin een vastlegging van de categorieën van Betrokkenen, de aard en het doel van de Verwerking en het soort Persoonsgegevens.
Powered by webXpress